Vår miljöpolicy

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter.

Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion.

Vi källsorterar avfall.

För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.